KWESTIONARIUSZ ANKIETOWY

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W OPINII STUDENTÓW WYŻSZYCH UCZELNI POLSKI I UKRAINY

1. Ankieta jest anonimowa i dobrowolna. Zebrane wyniki posłużą do celów naukowych.
2. Prosimy o rzetelne odpowiedzi na pytania. Prosimy pamiętać, że nie ma dobrych lub złych odpowiedzi.
3. Część pierwsza kwestionariusza dotyczy wszystkich respondentów, kolejne części – wybranych grup respondentów.

Informacje wstępne


1. Płeć Kobieta Mężczyzna
2. Wiek

3. Uczelnia
4. Kierunek studiów

5. Studia
6. Rok studiów
7. Tryb studiów

8. Zawód brak
wyuczony:

wykonywany:

9. Stopień niepełnosprawności
10. Rodzaj niepełnosprawności (można podać kod/kody z orzeczenia o niepełnosprawności). Można wskazać kilka odpowiedzi
01–U – upośledzenie umysłowe
02–P – choroby psychiczne
03–L – zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu
04–O – choroby narządu wzroku
05–R – upośledzenia narządu ruchu
06–E – epilepsja
07–S – choroby układu oddechowego i krążenia
08–T – choroby układu pokarmowego
09–M – choroby układu moczowo-płciowego
10–N – choroby neurologiczne
11–I – inne schorzenia, w tym: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego
12–C – całościowe zaburzenia rozwojowe
11. Miejsce stałego zamieszkania
12. Województwo

Proszę zapoznać się z przykładem, a następnie odpowiedzieć na podane pytania D1 – D3 w sposób podobny jak w przykładzie::
Przykład Cecha przyjmuje wartości od 0% do 100%. Podaj, które wartości uznajesz za bliskie 70%.
Przykładowa odpowiedź od do


Cecha przyjmuje wartości między 1% a 100%.
D1 Podaj, które wartości uznajesz za duże: od do
D2 Podaj, które wartości uznajesz za średnie: od do
D3 Podaj, które wartości uznajesz za małe: od do
DZIAŁ I - PYTANIA DLA WSZYSTKICH RESPONDENTÓW
1.1. Jakimi cechami według Ciebie powinna charakteryzować się osoba przedsiębiorcza? Proszę zapoznać się z poniższym zestawem cech i ustosunkować się do każdego z nich przez wybranie odpowiedniej litery: A – zgadzam się; B – raczej zgadzam się; C – raczej nie zgadzam się; D – nie zgadzam się; E – nie mam zdania.
odpowiedzialność intuicja otwartość na sugestie i krytykę
gotowość do współpracy zorganizowanie konsekwencja w działaniu
pozytywne myślenie wytrwałość brak obaw przed podejmowaniem ryzyka
pewność siebie operatywność umiejętność współpracy z ludźmi
kreatywność elastyczność umiejętność pracy bez nadzoru
kultura osobista chęć zysku spostrzegawczość
dobra prezencja silna motywacja chęć nieustannego uczenia się
ambicja zdolności analityczne wszechstronna wiedza i umiejętności
1.2. Czy uważasz, że jesteś osobą przedsiębiorczą?
Zdecydowanie tak Tak Raczej tak Nie wiem Raczej nie Nie Zdecydowanie nie
1.3. Proszę zapoznać się z poniższymi zdaniami opisującymi przedsiębiorców i ustosunkować się do każdego z nich przez wybranie odpowiedniej litery: A – zgadzam się; B – raczej zgadzam się; C – raczej nie zgadzam się; D – nie zgadzam się; E – nie mam zdania.
Przedsiębiorcą trzeba się urodzić, a zachowań przedsiębiorczych nie można się nauczyć
Przedsiębiorca wyróżnia się specyficznymi cechami
Przedsiębiorcy to ludzie młodzi i dobrze wykształceni
Wysoki iloraz inteligencji jest warunkiem koniecznym sukcesu przedsiębiorcy
Wszyscy przedsiębiorcy są wynalazcami
Przedsiębiorcy są skłonni do podejmowania wysokiego ryzyka
Przedsiębiorcy to indywidualiści
Przedsiębiorcy są całkowicie niezależni i sami kierują sobą oraz swoim losem
Przedsiębiorcy są samotnikami, nie potrafią współpracować z innymi osobami i wszystko robią sami
Przedsiębiorcy to ludzie dążący do władzy i kontrolowania innych osób
Przedsiębiorców motywuje jedynie pieniądz
1.4. Jakie czynniki – według Ciebie – hamują przedsiębiorczość? Określ siłę tych czynników: D – duża, S – średnia, M – mała, N – nieistotna.
biurokracja brak pieniędzy
brak programów wspierających inicjatywę studencką niepewność powodzenia firmy
strach przed porażką wysokie koszty prowadzenia działalności
(np. obowiązkowe odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne)
wysokie oprocentowanie kredytów brak kontaktów, znajomości
brak pomysłów na działalność brak predyspozycji
nieprzyjazne przepisy prawne trudność w uzyskaniu kredytu
wysokie podatki inne – jakie?
1.5. Według Twojej wiedzy, czy na Twoje uczelni istnieją podmioty/komórki organizacyjne, które zajmują się wspieraniem przedsiębiorczości studentów?
Tak – proszę podać nazwę
Nie
Nie wiem
1.6. Skąd – według Twojej wiedzy – można pozyskać środki na własną działalność gospodarczą? Podaj do 5 najważniejszych przykładów
1.
2.
3.
4.
5.
1.7. Czy w toku studiów miałeś przedmioty dotyczące przedsiębiorczości lub pokrewne (np. ekonomia, zarządzanie firmą)?
Tak
Nie
1.9. Czy rozważasz prowadzenie własnej działalności gospodarczej? Wybierz jedną odpowiedź.
już prowadzę własny biznes
tak, mam pomysł; wiem, co będę robić
tak, ale jeszcze nie mam pomysłu
Nie
już prowadziłem/prowadziłam własny biznes, ale zakończyłem/zakończyłam tę działalność
Nie wiem

DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE ANKIETY :)