INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

INŻYNIERSKIE IB [Inżynieria Bezpieczeństwa]

studia I-go stopnia (3,5-letnie inżynierskie)

Inżynieria bezpieczeństwaStudia 3,5-letnie, kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera. Na studia zostaną przyjęci w ramach limitu miejsc kandydaci, którzy spełnili wszystkie wymagania rekrutacyjne i uzyskali największą liczbę punktów. Wspólna lista rankingowa utworzona będzie dla kandydatów z „nową” i „starą” maturą na podstawie wyników egzaminów z przedmiotów objętych zasadami rekrutacji.

Kształcenie w ramach interdyscyplinarnego kierunku studiów pozwala na uzyskanie gruntownej wiedzy ogólnej z zakresu nauk technicznych oraz wiedzy z obszaru nauk społecznych, w szczególności dotyczącą maszyn i urządzeń, bezpiecznego ich użytkowania, bezpieczeństwa obiektów technicznych,  metodologii projektowania, budowy, eksploatacji, zabezpieczania i likwidacji układów funkcjonalnych i układów bezpieczeństwa obiektów technicznych, metodyk optymalizacji układów bezpieczeństwa obiektów technicznych oraz zapobiegania poważnym awariom przemysłowym. 

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy związanej z prowadzeniem technicznych prac projektowych, nadzorczych, kontrolnych, doradczych, administracyjnych, w różnych gałęziach gospodarki lub różnych szczeblach administracji, z zakresu zarządzania bezpieczeństwem.

Studia inżynierskie, zgodnie z obowiązującymi standardami nauczania, prowadzone są  w zasobnie wyposażonych pracowniach i laboratoriach przez kompetentnych nauczycieli akademickich we współpracy z przedsiębiorstwami produkcyjnymi oraz instytucjami edukacyjnymi.

W ramach praktyk zawodowych oraz przygotowania prac dyplomowych, studenci mają możliwość uczestniczenia w prowadzonych badaniach naukowych także na rzecz gospodarki.

 

Wymagania wstępne

Studia na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa będą adresowane dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, takich jak technika i licea ogólnokształcące, którzy zdali egzamin maturalny. Szeroki zakres kształcenia technicznego na kierunku predestynuje w szczególny sposób osoby o takich zainteresowaniach.

Od kandydata na kierunek Inżynieria Bezpieczeństwa oczekuje się: ogólnych zainteresowań w zakresie techniki, głównie w zakresie budowy i eksploatacji maszyn, fizyki, chemii, biologii, ochrony środowiska.

Rekrutacja na kierunek Inżynieria Bezpieczeństwa zostanie przeprowadzona w oparciu o zasady przyjęte przez Radę Wydziału Mechanicznego. Klasyfikacje kandydatów na poszczególne formy studiów (stacjonarne i niestacjonarne) przeprowadza się na podstawie ocen na świadectwie dojrzałości.

 

Zasady rekrutacji

 

NOWA MATURA:

 • Na studia zostaną przyjęci w ramach limitu miejsc kandydaci, którzy spełnili wszystkie wymagania rekrutacyjne i uzyskali największą liczbę punktów.
 • Wspólna lista rankingowa utworzona będzie dla kandydatów z „nową” i „starą” maturą na podstawie wyników egzaminów z przedmiotów objętych zasadami rekrutacji.
 • Liczba punktów do listy rankingowej wyliczona będzie jako średnia ważona liczby punktów odpowiadających wynikom egzaminu maturalnego z określonych dla kierunku przedmiotów.
 • Do postępowania rekrutacyjnego przyj­muje się liczbę punktów ze świadectwa dojrzałości uzyskaną za eg­zaminy maturalne
 • Liczby punktów (oznaczone dalej przez R) wyliczane będą według wzoru: 

R = 0,15 m1 + 0,15 m2 + 0,10 f1 + 0,10 f2+ 0,05 p1 + 0,05 p2+ 0,10 o1 + 0,10 o2+ 0,10 d1 + 0,10 d2

przy oznaczeniach:

m1 – punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym,

m2 – punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym,

f1 – punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z fizyki na poziomie podstawowym,

f2 – punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z fizyki na poziomie rozszerzonym,

 

p1 – punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym,

p2 – punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie rozszerzonym,

o1 – punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,

o2- punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym,

d1 – punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu wybranego spośród: chemia, informatyka na poziomie podstawowym,

d2- punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu wybranego spośród: chemia, informatyka na poziomie rozszerzonym,

 

 • W przypadku, gdy na świadectwie dojrzałości podana jest punktacja danego przedmiotu wyłącznie na poziomie rozszerzonym, a w zasadach rekrutacji uwzględniane są też punkty za poziom podstawowy, przyjmuje się dla poziomu podstawowego punkty za poziom rozszerzony,
 • Gdy na świadectwie dojrzałości są wyniki odpowiednich egzaminów z kilku alternatywnie branych pod uwagę przedmiotów, przyjmuje się wyniki tylko z jednego przedmiotu, dającego największą liczbę punktów w rekrutacji.

 

STARA MATURA

 • Na studia zostaną przyjęci w ramach limitu miejsc kandydaci, którzy spełnili wszystkie wymagania rekrutacyjne i uzyskali największą liczbę punktów.
 • Wspólna lista rankingowa utworzona będzie dla kandydatów z „nową” i „starą” maturą na podstawie wyników egzaminów z przedmiotów objętych zasadami rekrutacji.
 • Liczba punktów do listy rankingowej wyliczona będzie jako średnia ważona liczby punktów odpowiadających wynikom egzaminu dojrzałości z określonych dla kierunku przedmiotów.
 • Liczby punktów (oznaczone dalej przez R) wyliczane będą według wzoru: 

R = 0,15 m1 + 0,15 m2 + 0,10 f1 + 0,10 f2+ 0,05 p1 + 0,05 p2+ 0,10 o1 + 0,10 o2+ 0,10 d1 + 0,10 d2

przy oznaczeniach:

m1 – punkty za część ustną egzaminu dojrzałości z matematyki,

m2 – punkty za część pisemną egzaminu dojrzałości z matematyki,

f1 – punkty za część ustną egzaminu dojrzałości z fizyki,

f2 – punkty za część pisemną egzaminu dojrzałości z fizyki,

p1 – punkty za część ustną egzaminu dojrzałości z języka polskiego,

p2 – punkty za część pisemną egzaminu dojrzałości z języka polskiego,

 

o1- punkty za część ustną egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego,

o2- punkty za część pisemną egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego,

d1 – punkty za część ustną egzaminu dojrzałości z jednego przedmiotu wybranego spośród: chemia, informatyka,

d2 – punkty za część pisemną egzaminu dojrzałości z jednego przedmiotu wybranego spośród: chemia, informatyka,

 

 • Oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości przelicza się na punkty według następujących zasad: w skali 6-stop.: cel.-90pkt., bdb.-75pkt., db.-60pkt., dst.-45pkt., mier., dop.-30pkt.; w skali 4-stop.: bdb.-90pkt., db.-60pkt., dst.-30pkt.
 • W przypadku, gdy na egzaminie dojrzałości nie ma oceny za egzamin pisemny z danego przedmiotu, a w zasadach rekrutacji uwzględniana jest taka ocena, przyjmuje się ocenę za egzamin ustny i odwrotnie, gdy nie ma oceny za egzamin ustny z danego przedmiotu przyjmuje się ocenę za egzamin pisemny.
 • Gdy na świadectwie dojrzałości są wyniki odpowiednich egzaminów z kilku alternatywnie branych pod uwagę przedmiotów, przyjmuje się wyniki tylko z jednego przedmiotu, dającego największą liczbę punktów w rekrutacji.
 • Przez „przedmiot wybrany” rozumie się ten sam przedmiot zdawany jako obowiązkowy ( zdawany w części pisemnej egzaminu dojrzałości) lub (i) jako dodatkowy ( zdawany w części ustnej egzaminu dojrzałości), nie brany pod uwagę w pozostałej części wzoru na liczbę punktów.

 PRZEDMIOTY SYLABUSY /PDF 10MB

 

KONTAKT

Uniwersytet Zielonogórski
Wydział Mechaniczny

Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy
Kierunki studiów:
BHP (bezpieczeństwo i higiena pracy)
- inżynierskie
- magisterskie
IB (inżynieria bezpieczeństwa)
- inżynierskie
ul. Prof. Z.Szafrana 4
Sekretariat IIBNP
65-516 Zielona Góra

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: 68 328 47 46
fax: 68 328 47 10