Komunikat 3

Komunikat 3

Komunikat 2 - Treść w PDF

Komunikat 3 - Treść w PDF

 

Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA - PDF

 

 

 

PONIEDZIAŁEK, 19 WRZEŚNIA 2016 R.

PROGRAM KONFERENCJI

9:00 – 9:15

Otwarcie konferencji, przywitanie gości

Aula 302, budynek Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki

9:15 – 11:00

I sesja plenarna

prowadzenie: prof. Bogusław Pietrulewicz

dr Maria Agnieszka Paszkowicz, Ćwierć wieku systemu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami w Polsce – zarys problematyki

prof. Bogusław Pietrulewicz, Uniwersytet Zielonogórski, Przestrzeń rozwoju zawodowo-społecznego osób z niepełnosprawnościami

dr inż. Andrzej Barczyński, Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, Ryzyka w procesach aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością

prof. Ewa Giermanowska, Uniwersytet Warszawski, O roli socjologów w diagnozowaniu i kreowaniu zmian w polityce zatrudnienia osób niepełnosprawnych

prof. Joanna Truszkowska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, Spółdzielnia socjalna jako miejsce aktywnej rehabilitacji społecznej i zawodowej

prof. Anatolii Hrynenko, Kijowski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny im. W. Hetmana, Kijów, Rehabilitacja społeczna osób z niepełnosprawnościami: problemy i metody jej realizacji na Ukrainie

11:00 – 11:30

Przerwa kawowa

11:30 – 13:00

II sesja plenarna

prowadzenie: prof. Olga Kowalczyk

prof. Liudmyla Serdiuk, Instytut Psychologii NAPS Ukrainy im. G.S. Kostyuka, Kijów, Psychologiczne problemy motywacji przygotowania zawodowego studentów z niepełnosprawnościami

prof. Iurii Tulashvili, Narodowy Uniwersytet Gospodarki Wodnej i Zasobów Naturalnych, Równe, Rola technologii informacyjno-komunikacyjnych w rehabilitacji zawodowej osób z dysfunkcją narządu wzroku

prof. Bogdan Ślusarz, Uniwersytet Zielonogórski, Niepełnosprawni na współczesnym rynku pracy w świetle funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (perspektywa 2014-2020)

prof. Jerzy Olszewski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Ekonomiczno-społeczne i organizacyjno-techniczne determinanty zatrudnienia osób niepełnosprawnych

prof. Danuta Grzesiak-Witek, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, Terapia neurologopedyczna osób z afazją jako szansa ich powrotu do aktywności zawodowej – możliwości i ograniczenia

13:00 – 14:00

Obiad

14:00 – 15:30

Sekcja A – sala 129, budynek A-10, Wydział Mechaniczny

prowadzenie: prof. Joanna Truszkowska

dr Paweł Witek, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, Formy aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych na świętokrzyskim rynku pracy

dr Ewa Sobolewska-Poniedziałek, Uniwersytet Zielonogórski, Od ekskluzji do inkluzji zawodowej osób starszych i niepełnosprawnych

mgr Ewa Oleszczak, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, Zatrudnienie wspomagane jako skuteczna metoda wspierania aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy

mgr Natalia Radecka-Kitowska, Uniwersytet Gdański, Wizerunek osoby niepełnosprawnej – perspektywa pracodawcy

mgr Dariusz Stefaniak, Państwowa Wyższa Szkła Zawodowa im. Witelona, Legnica, Wychowawcze i edukacyjne aspekty rehabilitacji społecznej

mgr Lilia Walasek, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Chojnów, Osoby niepełnosprawne
w praktyce działania ośrodków pomocy społecznej

14:00 – 15:30

Sekcja B – sala 131, budynek A-10, Wydział Mechaniczny

prowadzenie: prof. Bogusław Pietrulewicz

dr Jan Wojtaś, Państwowa Wyższa Szkła Zawodowa im. Witelona, Legnica, Potencjalna i realna przedsiębiorczość w opiniach studiujących osób z niepełnosprawnościami

dr Nataliia Volodarska, Instytut Psychologii NAPS Ukrainy im. G.S. Kostyuka, Kijów, The procedures for activation of the self-determination process of a disabled personality development

mgr inż. Robert Zielonka, Uniwersytet Zielonogórski, Zakłady Pracy Chronionej – założenia
a zderzenie z rzeczywistością

mgr Marek Myśliwiec, Kancelaria Radcy Prawnego, Zielona Góra, Osoby niepełnosprawne na wewnętrznym rynku pracy

mgr Bożena Smorczewska-Mickiewicz, Uniwersytet Zielonogórski, Zastosowanie innowacyjnych technologii i rozwiązań ITC w integracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami

mgr inż. Gabriela Gadecka-Musiałowska, menedżer w przedsiębiorstwie transportowym, Problemy społeczno-zawodowe osób niepełnosprawnych w firmach transportowych

14:00 – 15:30

Sekcja C – sala 209, budynek A-10, Wydział Mechaniczny

prowadzenie: prof. Edward Kowal

prof. Ingrida Baranauskiene, Uniwersytet Kłajpedzki, dr Laima Tomeniene, Uniwersytet Szawliański, Rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami: realia i tendencje

mgr Katarzyna Hawryło, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, Aktywność zawodowa osób chorych na rdzeniowy zanik mięśni

dr inż. Jolanta Borek, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny, Radom, Prawa osób niepełnosprawnych – litera Konwencji ONZ a polska rzeczywistość

dr Katarzyna Zielińska-Król, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, Sport jako metoda rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością ruchową

dr Mikołaj Olszewski, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny, Radom, Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością we Francji

mgr Marcin Kępa, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Zakłady pracy chronionej w prawie zamówień publicznych – uwagi postimplementacyjne

14:00 – 15:30

Sekcja D – sala 108, budynek A-11, Wydział Mechaniczny

prowadzenie: prof. Eunika Baron-Polańczyk

prof. Eunika Baron-Polańczyk, Uniwersytet Zielonogórski, Zalecenia projektowe i rozwiązania techniczne wspierające obsługę systemów informatycznych przez osoby z dysfunkcjami

dr Grzegorz Dudarski, Uniwersytet Zielonogórski, Dostosowanie stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych

dr Marcin Garbat, Uniwersytet Zielonogórski, Publiczne koszty transakcyjne instytucji systemu rehabilitacji zawodowej oraz wspierania zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w Polsce

dr Jerzy Kaźmierczyk, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami w bankach

dr Aneta Klementowska, Uniwersytet Zielonogórski, Możliwości rozwoju zainteresowań przez osoby z niepełnosprawnościami w warsztatach terapii zajęciowej

mgr inż. Patryk Krupa, Uniwersytet Zielonogórski, Wykorzystanie technologii IT do badań ankietowych osób z wybranymi rodzajami dysfunkcji

dr Katarzyna Lis, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Warunki pracy w zakładach zatrudniających osoby niepełnosprawne

15:30 – 15:45

Przerwa

15:45 – 17:15

III sesja plenarna – aula 302, budynek Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki

prowadzenie: prof. Adam Kubów

dr Olena Chykhantsova, Otwarty Uniwersytet Rozwoju Człowieka „Ukraina”, Kijów, Przejawy witalności w rehabilitacji zawodowej

dr Dorota Kobus-Ostrowska, Uniwersytet Łódzki, Młodzi niepełnosprawni – niewykorzystany potencjał zasobu pracy w Polsce

dr Renata Maciejewska, dr Sławomir Maciejewski, Uniwersytet Zielonogórski, Zarządzanie niepełnosprawnością w organizacji

mgr Volodimir Kirilyuk, Kijowski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny im. W. Hetmana, Kijów, Rehabilitacja uczestników konfliktu rosyjsko-ukraińskiej na Ukrainie

17:15 – 17:45

Dyskusja: Sukcesy i porażki dotychczasowej polityki w zakresie aktywizacji i rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami

prowadzenie: prof. Bogdan Ślusarz, prof. Bogusław Pietrulewicz

17:45 – 18:00

Podsumowanie obrad. Zakończenie konferencji

18:00

Kolacja

 

WTOREK, 20 WRZEŚNIA 2016 R. – IMPREZY TOWARZYSZĄCE

9:00 – 10:00

V SEMINARIUM POLSKO-UKRAIŃSKIE

prowadzenie: prof. Bogusław Pietrulewicz, prof. Bogdan Ślusarz

 1. Możliwości współpracy naukowo-badawczej w sferze badań społecznych, w szczególności zagadnień rozwoju społeczno-zawodowego człowieka

 2. Realizacja projektu „Przedsiębiorczość w opinii studentów wyższych uczelni Polski i Ukrainy” – stan na wrzesień 2016 r.

dr M.A. Paszkowicz, koordynator projektu

dr Marcin Garbat, Uniwersytet Zielonogórski

dr Jerzy Kaźmierczyk, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

prof. dr Anatolii Hrynenko, Kijowski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny

dr Olena Chykhantsova, Uniwersytet „Ukraina”

10:00 – 10:30

Przerwa kawowa

10:30 – 13:30

WARSZTATY PROJEKTOWE

prowadzenie: dr Piotr Dworniczak, Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna
w Środzie Wielkopolskiej; dr Aleksandra Rutkowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Część teoretyczna

 1. Zbiory rozmyte – geneza powstania i przyczyny stosowania

 2. Liczby rozmyte. Działania na liczbach rozmytych trójkątnych i ich defuzzyfikacja

 3. Zmienne lingwistyczne i funkcje przynależności. Dlaczego warto używać zmiennych lingwistycznych?

 4. Modelowanie funkcji przynależności

  1. Metody eksperckie

  2. Metody statystyczne

 1. Zastosowanie liczb rozmytych w badaniach społecznych

  1. Przetwarzanie uzyskanych danych ankietowych: ocena jakości danych; poprawianie lub odrzucanie danych; grupowanie danych

  2. Rozumienie pojęć (zmiennych lingwistycznych) w opiniach respondentów

  3. Uśrednianie danych, wyznaczanie rozrzutu, porównywanie i wnioski w postaci zmiennych lingwistycznych lub liczb oraz typowych wskaźników (statystycznych) wyznaczonych na tej podstawie.

Zajęcia praktyczne

Etapy przetwarzania opinii respondentów, które zostały podane w formie zmiennych lingwistycznych, na liczby trójkątne. Wyznaczanie wartości średnich (w postaci liczb rozmytych), odchylenia standardowego (w postaci liczb rozmytych), współczynnika zmienności. Interpretacja wyników badań.