STUDIA PODYPLOMOWE

 

PLAN ZAJĘĆ BHP

 

 

PLAN - STUDIA PODYPLOMOWE BHP

PLAN ZAJĘĆ - STUDIA PODYPLOMOWE -

BHP

DZiP

 

 

 

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

 

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Rozpoczynamy kolejną edycję studiów podyplomowych BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY.

Wszystkich chętnych prosimy o składanie dokumentów w terminie do 30.10.2018 r. Rozpoczęcie studiów planowane jest 24-25.11.2018 r.
Ukończenie studiów podyplomowych nadaje uprawnienia starszego inspektora ds. BHP zgodnie z wymaganiami stawianymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 109 poz. 704 z późniejszymi zmianami).
 

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA STUDIÓW

Studia podyplomowe obejmują 353 godziny zajęć dydaktycznych w ramach, których są realizowane następujące przedmioty, między innymi: system i regulacje prawne ochrony pracy w Polsce, charakterystyka, analiza i ocena zagrożeń czynnikami występującymi w procesie pracy, ergonomia w kształtowaniu warunków pracy, ocena ryzyka związanego z zagrożeniami w procesie pracy, organizacja i metody szkolenia w zakresie BHP. Ochrona ppoż. i środowiska naturalnego, psychofizyczne właściwości człowieka a wykonanie pracy, pomoc przedlekarska, dydaktyka ergonomii i bhp.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk technicznych i społecznych oraz umiejętności rozwiązywania problemów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Potrafi korzystać z profesjonalnego oprogramowania, prowadzić badania, analizować, oceniać i porównywać alternatywne rozwiązania, proponować i optymalizować nowe rozwiązania oraz samodzielnie analizować problemy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Absolwent posiada umiejętności organizowania pracy, w tym działań zapobiegających wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym. Potrafi kontrolować przestrzeganie przepisów i zasad bhp, wykonywać analizy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, oceniać ryzyko zawodowe, opracowywać i wdrażać systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, opiniować i wdrażać rozwiązania techniczne i organizacyjne minimalizujące skutki oddziaływania procesu pracy na człowieka.

Absolwent przygotowany jest do pracy w: służbie bezpieczeństwa i higieny pracy w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach, również w administracji państwowej, samorządowej, gospodarczej i oświatowej w zakresie problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Absolwent przygotowany jest do pracy w biurach projektowych i doradczych, jako ekspert w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie usług dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

- do kogo adresowane: Studia podyplomowe Bezpieczeństwo i higiena pracy są adresowane dla absolwentów studiów I i II stopnia wszystkich kierunków studiów kończących się uzyskaniem stopnia inżyniera lub licencjata oraz studiów kończących się uzyskaniem stopnia magistra. Od kandydata na kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy oczekuje się kompetencji w zakresie: interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu nauk technicznych i społecznych, w szczególności bezpieczeństwa człowieka w procesie technologicznym, oraz umiejętności integralnego stosowania wiedzy technicznej, organizacyjnej, prawnej i społecznej w zakresie techniki, zarządzania oraz współpracy z ludźmi. Oczekiwana jest otwarta postawa kandydata na kreatywne podejście do aktualnych problemów w obszarze studiowanego kierunku.

- kwalifikacje po ukończeniu studiów: Ukończenie studiów podyplomowych BHP nadaje uprawnienia starszego inspektora ds. BHP, zgodnie z wymaganiami stawianymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 109 poz. 704 z późniejszymi zmianami).

CZAS TRWANIA

3 SEMESTRY

ORGANIZATOR Wydział Mechaniczny
Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy
Zakład Ergonomii
ul. Prof. Z. Szafrana 4
65-516 Zielona Góra
KIEROWNIK STUDIÓW prof. dr hab. inż. Edward Kowal

Wszelkich informacji udziela sekretariat studiów: 
pokój 121 bud. A-10, (pani Joanna Kwintkiewicz)
lub dr Grzegorz Dudarski, tel.: 601 179 871
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

OPŁATA SEMESTRALNA 
+ opłata rekrutacyjna
1700 zł
85 zł

NR KONTA BANKOWEGO

BANK MILLENNIUM S.A. 
60 1160 2202 0000 0001 0586 6494

z dopisem:
Studia Podyplomowe BHP - semestr nr .... – Imię i Nazwisko

REKRUTACJA Kolejność złożenia dokumentów i uiszczenia opłat,
 
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW do 30.10.2018 - (lub do wyczerpania limitu miejsc)
DOKUMENTY PRZYJMUJE Dziekanat Wydziału Mechanicznego
ul. Prof. Z. Szafrana 4
65-516 Zielona Góra
pokój 121 budynek A-10
(komplet dokumentów można wysłać pocztą)
DOKUMENTY WYMAGANE  OD KANDYDATA - podanie o przyjęcie na studia >>pobierz>>
- odpis dyplomu
- 1 zdjęcie
- dowód wpłaty wpisowego w wysokości 85 zł

 

DORADZTWO ZAWODOWE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

 

DORADZTWO ZAWODOWE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

 

ORGANIZATOR: Wydział Mechaniczny, Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy 

CZAS TRWANIA - 3 SEMESTRY

 
WYMAGANE DOKUMENTY:

 

- podanie o przyjęcie na studia 

rejestracja na studia odbywa się internetowo przez stronę

https://webapps.uz.zgora.pl/rekrutacja/index.php

- ksero dyplomu ukończenia studiów wyższych
- 1 zdjęcie
- kserokopia dowodu osobistego
- dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej - 85 zł

 

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW - 30.10.2019r.

 

PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW

        Dziekanat Wydziału Mechanicznego 
        ul. Prof. Z. Szafrana 4, budunek A-10, pok. 121
        65 - 516 Zielona Góra

        tel.: 68 328 24 97

Nr konta na wpłaty:

Bank Milenium O/Zielona Góra:

60 1160 2202 0000 0001 0586 6494

z dopiskiem opłata wpisowa DZiP imię i nazwisko, studia podyplomowe

 

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Skierowane są do absolwentów szkół wyższych z tytułem zawodowym lub tytułem magistra. Studia stwarzają możliwość podjęcia pracy w instytucjach poradnictwa zawodowego, placówkach szkolnych, zakładach pracy, jak również na prowadzenie własnej działalności. Obejmują 370 godzin w ramach, których są realizowane następujące przedmioty: teoria i praktyka poradnictwa zawodowego, psychologiczne podstawy rozwoju człowieka, podstawy poradnictwa, rynek pracy i zatrudnienia, zarządzanie zasobami ludzkimi, działalność gospodarcza, kapitał, przedsiębiorstwo, system prywatnej przedsiębiorczości, podstawy przedsiębiorczości, dydaktyczne podstawy poradnictwa zawodowego i przedsiębiorczości. 

Ponadto plan studiów obejmuje zajęcia praktyczne w instytucjach poradnictwa zawodowego i oświaty.

 

KIEROWNIK STUDIÓW - dr hab. Bogusław Pietrulewicz, prof. UZ

 

 

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE I TECHNICZNE W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

 

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE I TECHNICZNE W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

 

ORGANIZATOR: Wydział Mechaniczny, Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy 

CZAS TRWANIA - 3 SEMESTRY 

REKRUTACJA: na podstawie kolejności zgłoszeń (do wyczerpania limitu miejsc; maksymalna ilość miejsc - 60, minimalna - 20)

WYMAGANE DOKUMENTY:

- podanie o przyjęcie na studia (formularz uczelniany)
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
- 2 zdjęcia
- kserokopia dowodu osobistego
- dowód wpłaty wpisowego (opłata rekrutacyjna w wysokości 85 zł - kserokopia)

 

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓWinformacja pod nr tel. 068 328 47 46

 

PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW

 

        Sekretariat Instytutu IBNP 
        ul. Prof. Z. Szafrana 4
        65 - 516 Zielona Góra

        tel.: 68 328 29 42 lub 068 328 47 46

 

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Celem studiów jest merytoryczne i metodyczne przygotowanie wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej do realizacji zadań zawodowych w zakresie edukacji komputerowej i technicznej na pierwszym etapie edukacyjnym (klasy I-III szkoły podstawowej) – przygotowanie do realizacji wytycznych programowych edukacji wczesnoszkolnej w zakresie przedmiotów: „zajęcia komputerowe” i „zajęcia techniczne” w korelacji z pozostałymi obszarami edukacji.Program studiów – umożliwiający merytoryczne i metodyczne przygotowanie wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej do realizacji dydaktyczno-wychowawczych zadań w zakresie edukacji komputerowej i technicznej – obejmuje następujące obszary tematyczne zawarte w przedmiotach: Współczesne koncepcje pedagogiki pracy; Współczesna koncepcje pedagogiki wczesnoszkolnej; Metodyka zajęć technicznych; Metodyka zajęć komputerowych; Wychowanie komunikacyjne; Organizacja pracy i bhp; Elementy rysunku technicznego; Pracownia projektowo-konstruktorska; Warsztaty metodyczne: technologia drewna i materiałów papierniczych; Warsztaty metodyczne: technologia metali; Warsztaty metodyczne: technologia tworzyw sztucznych i materiałów włókienniczych; Podstawy informatyki; Obsługa komputera i urządzeń peryferyjnych; Ergonomia komputerowego stanowiska pracy; Technologia informacyjno-komunikacyjna; Komputerowe wspomaganie dydaktyki; Sieciowe platformy edukacyjne; Seminarium dyplomowe; Pedagogiczne zagrożenia medialne.

Zajęcia dydaktyczne realizowane będą w formie: wykładów, ćwiczeń i laboratoriów (razem 355 godzin) oraz praktyk pedagogicznych w wybranych placówkach szkolnych, klasach 1-3 szkoły podstawowej (60 godzin).
Program studiów uwzględnia wytyczne reformy programowej zawarte w nowej Podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego, wprowadzonej Rozporządzeniem MEN 23.12.2008 r., wskazującej na obowiązkową edukację informatyczną i techniczną na I etapie edukacyjnym w postaci przedmiotów: „zajęcia komputerowe” i „zajęcia techniczne”.
Podstawą opracowania programu studiów było Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, Dziennik Ustaw z 6 lutego 2012 r., poz. 131. W projekcie uwzględniano: opis efektów kształcenia oraz procesu i organizacji kształcenia na studiach podyplomowych – moduł 4: Przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu (prowadzenia zajęć). Komponenty modułu: 1) przygotowanie w zakresie merytorycznym; 2) dydaktyka przedmiotu (zajęć technicznych i komputerowych); 3) praktyka.
Podstawą uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest uzyskanie ogółem 60 punktów ECTS w wyniku zaliczenia przedmiotów (w tym praktyk pedagogicznych), zdanie egzaminów przewidzianych w programie studiów oraz zdanie egzaminu dyplomowego, podczas którego studenci prezentują opracowane podczas zajęć i zrealizowane podczas praktyk projekty dydaktyczno-naukowe.

ADRESOWANE DO: nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – absolwentów wyższych studiów o profilu humanistycznym, pedagogicznym.

KWALIFIKACJE PO UKOŃCZENIU STUDIÓW: przygotowanie do pracy w szkole podstawowej w I etapie edukacyjnym (klasy I-III) w zakresie nauczania obejmującego zajęcia komputerowe i zajęcia techniczne (kwalifikacje pedagoga specjalisty do prowadzenia „zajęć komputerowych” i „zajęć technicznych”).

 

KIEROWNIK STUDIÓW - dr hab. Eunika Baron-Polańczyk

REGULAMIN STUDIÓW

Link do strony z regulaminem studiów podyplomowych http://www.dk.uz.zgora.pl/studia_podyplomowe/Regulamin_sp.pdf

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Uniwersytet Zielonogórski
Wydział Mechaniczny

Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy
Kierunki studiów:
BHP (bezpieczeństwo i higiena pracy)
- inżynierskie
- magisterskie
IB (inżynieria bezpieczeństwa)
- inżynierskie
ul. Prof. Z.Szafrana 4
Sekretariat IIBNP
65-516 Zielona Góra

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: 68 328 47 46
fax: 68 328 47 10